El Màster universitari en Enginyeria Nuclear permet adquirir un coneixement profund dels fonaments teòrics i pràctics de l'enginyeria nuclear i de la tecnologia associada a la producció d'energia mitjançant la fissió nuclear en cadena.
El Màster es beneficia de la col·laboració existent amb ENDESA i el Consell de Seguretat Nuclear (CSN). A més, en el Máster participen altres institucions dedicades a la recerca com el CIEMAT i empreses espanyoles com ENUSA, TECNATOM, ENSA, Initec-Westinghouse i ENRESA, entre d´altres, tant en l’àmbit acadèmic com en l’acollida de l´estudiantat en pràctiques.

El máster està dirigit a persones amb estudis universitaris de carácter científico-tècnic en els àmbits següents:

* Enginyeria: Tecnologies Industrials, de Materials, de l'Energia, Química, Mecànica i Electricitat
* Altres Enginyeries i Enginyeries Tècniques
* Llicenciatures: Ciències Físiques, Ciències Químiques

Organització dels estudis

Aquest màster és una combinació d’activitats teòriques i pràctiques (classes expositives,estudi autònom, resolució d’exercicis, ús de codis de càlcul i pràctiques en laboratori) amb visites guiades a diverses instal•lacions
nuclears.
Una part important de l’aprenentatge consistirà en la solució de problemes de síntesis o projectes transversals, per mitjà d’activitats de PBL: hi haurà una assignatura per quadrimestre dedicada a un projecte, cas o problema, de caràcter transversal, amb participació coordinada dels professors de les diferents matèries.
En l’últim quadrimestre es realitzarà una estada pràctica obligatòria en alguna empresa del sector o en algun centre de recerca i desenvolupament. Durant aquest quadrimestre, l’estudiantat també desenvoluparà el Projecte de Fi de Màster, preferentment en connexió amb la seva estada pràctica.

Seleccionat per al curs 2016-2017 per les Beques per a Màsters d'Excel·lència de la Fundació Catalunya-La Pedrera: 1 beca de 7.500€


 

Programa acreditat amb el segell: